Aktualności

PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku:
czytaj dalej

PROTOKÓŁ Z SONDAŻU:

Protokół z sondażu przeprowadzonego w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych gminy Bełchatów.
 
czytaj dalej

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW:

Informacja dla wszystkich osób, które złożyły deklaracje o przystąpieniu do projektu OZE.
 
W dniu 19 marca 2019 roku na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ukazała się informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów” złożony przez Gminę Bełchatów przeszedł pierwszy etap konkursu. Spośród złożonych ponad 200 wniosków do dalszego etapu przeszło tylko 77 wniosków.
 
Konkurs dzieli się na następujące etapy:
 • ocenę formalną,
 • ocenę merytoryczną,
 • informację o wyborze projektów do dofinansowania.
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 10 000 000 Euro (słownie: dziesięć milionów Euro), tj. 42 493 000,00 PLN(słownie czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), kurs Euro = 4,2493PLN z dnia 28.07.2017r.
 
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z komunikatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  termin rozstrzygnięcia naboru zaplanowano na maj 2019.
Przypominam, iż Gmina Bełchatów w wymaganym terminie, tj. 19 stycznia 2018 roku, złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów”.
Z zebranych od mieszkańców wniosków i po przeprowadzonej weryfikacji technicznej, ostateczna liczba planowanych do montażu instalacji OZE zamknęła się liczbą – 244 szt. instalacji o łącznej mocy zainstalowanej 1,24 MW (megawatów), w tym 122 szt. instalacji fotowoltaicznych, 108 szt. instalacji solarnych oraz 14 szt. kotłów na biomasę.
czytaj dalej

Komunikat WIORiN w Łodzi:

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innychpaństw Unii Europejskiej.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim (ZARZĄDZENIE NR 25/2019) oraz na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Domiechowicach (ZARZĄDZENIE NR 26/2019).
czytaj dalej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (I 2019):

Urząd Gminy Bełchatów uprzejmie informuje, że w dniach 25-29.03.2019 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Bełchatów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według ustalonego harmonogramu.
Szczegóły oraz harmonogram dostępny w załączniku.
 

Załączniki

GRANTY SOŁECKIE 2019:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Konkurs skierowany jest do sołectw, które poprzez Urzędy Gmin złożą wniosek na swój projekt w terminie do dnia 15 marca 2019 roku.
Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10 000 zł.
 
Projekty zgłaszane do programu muszą spełniać następujące wymagania:
 1. rozpoczęcie realizacji i zakończenie realizacji projektu musi nastąpić w terminach podanych w ogłoszeniu o naborze wniosków na dany rok,
 2. proj ekt sprzyj a integracj i społeczności lokalnej,
 3. projekt wpisuje się w charakter danej miejscowości,
 4. projekt stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną,
 5. projekt przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej oraz wzmacniania tożsamości lokalnej,
 6. projekt angażuje w realizację mieszkańców (tj. w trakcie realizacji projektu mieszkańcy wykonują nieodpłatnie prace),
 7. projekt ma ustalony plan rzeczowo-finansowy uwzględniający wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu (bez możliwości finansowania prac wykonanych przez mieszkańców tzn. brak możliwości rozliczania umów z osobami fizycznymi),
 8. wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż kwota podana w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 9. wnioskowana kwota dotacji, w części przeznaczonej na zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do realizacji imprez integracyjnych, tematycznych oraz imprez podsumowujących realizację projektów nie może przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.
W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2019 r. Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek.
Termin na założenie wniosku przez sołectwo do Urzędu Gminy upływa w dniu 5. 03. 2019 r.
Mieszkańcy danej miejscowości (sołectwa) zainteresowani ubieganiem się o dotację celową, na zebraniu wiejskim, w trybie uchwały, podejmują decyzję dotyczącą wyboru projektu, jaki chcieliby zrealizować. Uchwała ta stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację wybranego projektu.
Następnie Sołtys danego sołectwa zwraca się do Gminy o wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego, na realizację projektu w swojej miejscowości.
 
Spośród złożonych wniosków Gmina dokonuje wyboru maksymalnie trzech projektów w danym roku, dla których złoży do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wnioski o dofinansowanie ww. terminie.
czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE - PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE":

Informacja dla mieszkańców!!!
Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich mieszkańców z woj. Łódzkiego do składania wniosków.
 
 
Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 marca w godz. 9-14 w sali OSP Dobrzelów.
czytaj dalej

TARGI ROLNO-OGRODNICZE:

Zaproszenie skierowane do twórców ludowych, przedsiębiorców, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców posiadających w swoim asortymencie: rośliny ozdobne i owocowe, sprzęt ogrodniczy, systemy nawadniające, maszyny i narzędzia rolnicze, małą architekturę ogrodową, produkty tradycyjne i regionalne, miody i produkty pszczelarskie, rękodzieła  z terenu gminy Rząśnia do zaprezentowania swojego asortymentu na TARGACH ROLNO-OGRODNICZYCH, które odbędą w dniu 12.05.2019 r., na Placu Targowym w Sulmierzycach przy ul. Strażackiej 9D.
czytaj dalej

KOMUNIKAT WIORiN W ŁODZI:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 7

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022