Logo: BIP

UNIA EUROPEJSKA

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów – edycja II

 
 
 
Gmina Bełchatów rozpoczęła realizację projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów – edycja II”. Projekt przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych. Celem głównym projektu jest zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych, a co za tym idzie wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych województwa. Końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gmin, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń.
Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zmniejszeniu ulegnie wykorzystanie konwencjonalnych paliw kopalnianych.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 094 827,86 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 3 211 355,08 zł.
Projekt zostanie zrealizowany do 30.12.2023 r.
 
czytaj dalej

Projekt "CYFROWA GMINA"

  • 28-03-2022
 
 
 
Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3906/2/2021 z dnia 15.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez gminę.
 W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt na potrzeby cyfryzacji Gminy Bełchatów:
  • UTM Security pack wraz z rekonfiguracją urządzenia – licencja
  • Zestawy komputerowe,
  • Urządzenie wielofunkcyjne z funkcją skanowania,
  • Dyski serwerowe, pamięć RAM do rozbudowy serwera beackupu NAS (komplet),
  • oraz zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa.
Wartość projektu: 100 000,00 zł
Dofinansowanie: 100 %
 
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022