Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

  • 24-06-2019
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) – art. 9a – 9h, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego” (załącznik nr 1)
2. Załączniki:
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Oświaty (OŚ).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji należy składać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Bełchatów.
VI. UWAGI:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien być złożony w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego lub po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8 Karty Nauczyciela.
2. Terminy wydawania decyzji zależą od daty złożenia wniosku przez nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 sierpnia tego roku,
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 grudnia tego roku.
3. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki