Numery rachunków

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

  • 05-07-2018
Rachunek bieżący dochodów Urzędu Gminy Bełchatów
09 1020 3916 0000 0202 0300 1641
Tytuł wpłaty: opłata skarbowa, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Bełchatów, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, dzierżawa, najem, sprzedaż gruntu, należności za zajęcie pasa drogowego, opłaty i kary za wycinkę drzew i inne stanowiące dochody Urzędu Gminy.
 
Rachunek dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
97 1020 3916 0000 0102 0300 1658
 
Rachunek sum depozytowych Urzędu Gminy Bełchatów
75 1020 3916 0000 0102 0300 1666
Tytuł wpłaty: wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów.
 
Rachunek bankowy budżetu Gminy Bełchatów
04 1020 3916 0000 0702 0300 1583
Tytuł wpłaty: między innymi dotacje, subwencje, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, dochody realizowane przez jednostki budżetowe, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją