Logo: BIP

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY

W czwartek, 20 lipca, rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  • 06-07-2023
W czwartek, 20 lipca 2023 roku, odbędzie się nabór wniosków do gminnego programu dofinansowań na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów. Wnioski można będzie składać w pokoju nr 31 (I piętro) budynku Urzędu Gminy Bełchatów w godz. 7.30 -15.00. Nabór wniosków o udzielenie dotacji będzie prowadzony do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Bełchatów w 2023 roku (w 2023 roku jest to 200 tys. zł).
 
Dofinansowaniem objęto:
1) zakup i montaż urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku montażu przez wyspecjalizowaną firmę (wykonawcę) - na podstawie faktury oraz podpisanego przez wykonawcę i zamawiającego protokołu odbioru,
2) zakup urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku montażu w tzw. "systemie gospodarczym" - na podstawie faktury/rachunku oraz podpisanego oświadczenia wnioskodawcy o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu.
 
Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wynosić będzie 50% całkowitego kosztu brutto (zakupu wraz z montażem oczyszczalni), lecz nie więcej niż 4 000,00 złotych brutto.
Poza tym dopuszczono składanie wniosków o dofinansowanie dla domów w budowie pod warunkiem, że obiekt zostanie oddany do użytku najpóźniej do dnia 31 grudnia roku następnego po roku, w którym wnioskodawca otrzymał dofinansowanie.
 
Regulamin naboru oraz niezbędne formularze znajdziecie W ZAŁĄCZNIKACH.
 
Główne zasady dotacji:
  • Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.
  • Dotacje mogą być udzielane na zakup i montaż wyłącznie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, zainstalowanych w miejscowościach, w których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona (np. budynki położone w znacznej odległości od głównej istniejącej lub projektowanej magistrali sieci kanalizacyjnej).
  • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Bełchatów na dzień zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie.
  • Dotacje mogą być udzielone wnioskodawcom, którzy dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego). W przypadku kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli budynku/lokalu na realizację prac objętych wnioskiem bądź pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich właścicieli nieruchomości, upoważniające do złożenia wniosku i realizacji zadania.
  • Dotacje mogą być udzielone podmiotom, którzy są zameldowani/mają siedzibę/miejsce prowadzenia działalności na terenie gminy Bełchatów na dzień zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie (z zastrzeżeniem, iż wnioskodawca, który jest w trakcie rozpoczętej budowy nieruchomości objętej przedmiotem dofinansowania, obowiązek zameldowania, ujawnienia siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Bełchatów we właściwym rejestrze, jest zobowiązany wykonać najpóźniej do 31 grudnia roku następnego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie) oraz dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części.
Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada 2023 roku, tj. do dnia 15 listopada 2023 r. należy złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  wniosek o płatność wraz z wszystkimi załącznikami.
Dotacja gminy może być jednocześnie łączona z innym dofinansowaniem pochodzącym z innych środków publicznych, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, czyli kosztów koniecznych do realizacji przedsięwzięcia.
 
Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z poniższą uchwałą określającą Regulamin  dofinansowania:
Uchwała nr LX/554/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów. Dostępny na stronie internetowej: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2023/5133/
 
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są, w szczególności:
  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy.
Ponadto budynek, do którego będzie podłączana instalacja objęta przedmiotowym dofinansowaniem winien mieć nadany własny numer porządkowy i być oddany do użytkowania najpóźniej w terminie 31 grudnia roku następnego, w którym wnioskodawca otrzymał dofinansowanie.
 
Oto, jak wyglądać będzie procedura otrzymania dofinansowania:
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Zainteresowany podmiot składa WNIOSEK O DOFINANSOWANIE akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia. We wniosku zaznacza rodzaj planowanego urządzenia. Wniosek podlega weryfikacji.
2. Wybór instalacji oraz znalezienie Wykonawcy
Gmina nie narzuca Beneficjentom wyboru konkretnych firm i rozwiązań.
3. Zawarcie umowy z Gminą Bełchatów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami po weryfikacji zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Od dnia podpisania umowy z Gminą Bełchatów można montować urządzenie oraz dokonywać rozliczenia z wykonawcą.
4. Realizacja inwestycji i  rozliczenie zadania
Gmina Bełchatów wypłaca dofinansowanie po realizacji zadania na podstawie poprawnie złożonego wniosku o wypłatę dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów wraz z niezbędnymi załącznikami.
 
UWAGA!
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
1) Rozpoczęcie – po dacie zawarcia umowy dotacji
2) Zakończenie – nie później niż do 15 listopada 2023 r.
Za datę zakończenia przedsięwzięcia uznaje się datę złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.
 
Niezbędne dokumenty:
- WNIOSEK o udzielanie dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów;
- Oświadczenie współwłaścicieli;
- Pełnomocnictwo – wzór poglądowy;
- Wniosek o wypłatę dotacji (do rozliczenia dotacji);
- Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania (do rozliczenia dotacji);
- Oświadczenie o montażu w systemie gospodarczym (do rozliczenia dotacji);
- Oświadczenie o likwidacji zbiornika (do rozliczenia dotacji).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022