Logo: BIP

Aktualności

UPAMIĘTNIĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI GENERAŁA JANUSZA GŁUCHOWSKIEGO:

W czerwcu 2024 roku będziemy obchodzić 60. rocznicę śmierci generała Janusza Głuchowskiego. Ten wybitny dowódca wojskowy, działacz podziemia i legionista Piłsudskiego urodził się na terenie naszej Gminy – w Bukowej. Po rodzinnym majątku Głuchowskich nie ma już niemal śladów, dlatego tak ważna jest inicjatywa, z którą wystąpił Paweł Lesiak, radny okręgu obejmującego właśnie Bukową, Augustynów Mazury oraz Janów.
 
- Uważam, że ważnym zarówno dla naszej lokalnej społeczności, ale także dla całej Gminy Bełchatów będzie odpowiednie uczczenie tego wybitnego Polaka – mówi Paweł Lesiak. - Choć do tej okrągłej rocznicy zostało jeszcze trochę czasu, to już dzisiaj chciałbym rozpocząć przygotowania do godnego upamiętnienia Generała Janusza Głuchowskiego poprzez usytuowanie pamiątkowej tablicy w miejscu jego narodzin, a także zorganizowania uroczystych obchodów związanych ze wspomnianą datą – mówi Paweł Lesiak.
czytaj dalej

WIOSENNE INWESTYCJE NA DROGACH GMINY BEŁCHATÓW:

Epidemia koronawirusa nie spowolniła zaplanowanych prac związanych z przebudową dróg na terenie Gminy Bełchatów. Pełną parą toczą się roboty na odcinku w Nowym Świecie oraz na drodze łączącej Dobrzelów z Parasolką. Zakończyła się już natomiast przebudowa drogi ze Zdzieszulic Dolnych w kierunku Kielchinowa.
 
Inwestycja związana z przebudową drogi Nowy Świat – Ludwików to najważniejsze przedsięwzięcie drogowe zaplanowane na ten rok. Do końca czerwca tego roku zostanie zrealizowany pierwszy etap tej inwestycji. Prace obejmą odcinek 700 metrów. Zostanie tam ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa, pojawi się ciąg pieszo – rowerowy, zostaną odtworzone zjazdy do posesji.
czytaj dalej

WSPARCIE ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadza kilka nowych form wsparcia ze strony ZUS, z których korzystać mogą przedsiębiorcy. Szczegóły w załączniku i na stronie https://www.zus.pl/
 
czytaj dalej

NOWE LAPTOPY POMOGĄ UCZNIOM W ZDALNEJ NAUCE:

Aż 25 nowoczesnych laptopów zakupiła Gmina Bełchatów dzięki dotacji pozyskanej z projektu grantowego „Zdalna szkoła”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu". Dzięki tym urządzeniom uczniowie, którzy do tej pory mieli problemy z uczestniczeniem w zdalnej nauce, teraz już takich przeszkód nie będą mieli.
czytaj dalej

INFORMATOR GMINY BEŁCHATÓW - NR 5:

NOWE MASZYNY POMOGĄ W NAPRAWIE GMINNYCH DRÓG:

Recykler, frezarka i zamiatarka to nowe urządzenia, które pozwolą Przedsiębiorstwu Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów na skuteczne i szybkie naprawy gminnych dróg. Recykler i frezarka już pracują na drogach, zamiatarka trafi do spółki lada dzień.
 
Zakupy nowych urządzeń były możliwe dzięki pomocy finansowej w wys. 25 tys. zł, którą spółka otrzymała od Gminy Rząśnia oraz pomocy ze strony Urzędu Gminy Bełchatów w podobnej kwocie.
czytaj dalej

DECYZJA PPIS W RADOMSKU:

Decyzja PPIS w Radomsku w sprawie rozpatrzenia wniosku Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunlanej w Kamieńsku.
 
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
czytaj dalej

OTWARCIE TARGOWISKA GMINNEGO "MÓJ RYNEK" W ZAWADACH:

SZANOWNI MIESZKAŃCY
 
Urząd Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 20.04.2020 r. (poniedziałek) otwarte zostaną obie strony targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach. Działalność na obu placach będzie jednak ograniczona do handlu żywnością, płodami rolnymi (w tym owocami i warzywami) oraz kwiatami.
Ponadto do czasu odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, tut. Urząd zwraca uwagę na stosowanie się do następujących wytycznych zarówno dla sprzedawców jak i konsumentów korzystających z targowiska:
* stoiska targowe będą ustawione w większych niż normalnie odległościach od siebie;
* każdy sprzedający będzie musiał posiadać maseczkę ochronną, rękawiczki oraz dezynfekować ręce;
* przy jednym stoisku nie będą mogły przebywać więcej niż trzy osoby;
* na teren targowiska mogą wejść tylko osoby, które mają zasłonięte usta i nos (za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika) oraz mają założone rękawiczki;
* należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 2 metry)
* w celu zminimalizowania zagrożenia zarówno dla mieszkańców gminy jak i sprzedawców oraz innych osób przebywających na targowisku, nie należy dopuszczać do gromadzenia się osób.
 
Urząd Gminy Bełchatów prosi o przestrzeganie ww. zasad.
czytaj dalej

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WYTWARZANYMI W CZASIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2:

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny przedstawili wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.
Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:
 • które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
 • zakażone koronawirusem SARS-CoV-2, 
 • mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
 • chorych na COVID-19
– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.
Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.
Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronowirusa:
 • odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
 • maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju):
 • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej 3/4 jego pojemności i nie zgniatać;
 • po zapełnieniu worka osoba przebywająca w izolacji zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.
Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
czytaj dalej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach zostanie ponownie otwarty:

SZANOWNI MIESZKAŃCY
 
Urząd Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 21.04.2020 r. (wtorek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach zostanie ponownie otwarty.
W okresie od kwietnia do października PSZOK czynny jest w następujących dniach i godzinach:
- w każdy wtorek i czwartek od 11:00 – 18:00;
- w każdą sobotę od 9.00 do 15.00.
Ponadto do czasu odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, tut. Urząd zwraca uwagę na zastosowanie się do następujących wytycznych w celu skorzystania z punktu:
* z punktu należy korzystać tylko w sytuacjach niezbędnej potrzeby;
* na terenie punktu (prócz pracownika Gminy) mogą przebywać maksymalnie dwie osoby, kolejne osoby oczekują przed bramą wjazdową i po opuszczeniu placu przez poprzednią osobę mogą wejść na punkt;
* z punktu mogą korzystać tylko osoby, które mają zasłonięte usta i nos (za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika) oraz opcjonalnie mają założone rękawiczki;
* w celu zminimalizowania zagrożenia zarówno dla mieszkańców gminy jak i pracowników obsługujących punkt, nie należy dopuszczać do gromadzenia się osób i zachować odpowiedni odstęp (2 m) w oczekiwaniu na skorzystanie z punktu.
Urząd Gminy Bełchatów prosi o przestrzeganie ww. zasad.
czytaj dalej
1 ... 3 4 5 6 7 ... 22