Aktualności

GRANTY SOŁECKIE 2019:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Konkurs skierowany jest do sołectw, które poprzez Urzędy Gmin złożą wniosek na swój projekt w terminie do dnia 15 marca 2019 roku.
Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10 000 zł.
 
Projekty zgłaszane do programu muszą spełniać następujące wymagania:
  1. rozpoczęcie realizacji i zakończenie realizacji projektu musi nastąpić w terminach podanych w ogłoszeniu o naborze wniosków na dany rok,
  2. proj ekt sprzyj a integracj i społeczności lokalnej,
  3. projekt wpisuje się w charakter danej miejscowości,
  4. projekt stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną,
  5. projekt przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej oraz wzmacniania tożsamości lokalnej,
  6. projekt angażuje w realizację mieszkańców (tj. w trakcie realizacji projektu mieszkańcy wykonują nieodpłatnie prace),
  7. projekt ma ustalony plan rzeczowo-finansowy uwzględniający wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu (bez możliwości finansowania prac wykonanych przez mieszkańców tzn. brak możliwości rozliczania umów z osobami fizycznymi),
  8. wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż kwota podana w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  9. wnioskowana kwota dotacji, w części przeznaczonej na zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do realizacji imprez integracyjnych, tematycznych oraz imprez podsumowujących realizację projektów nie może przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.
W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2019 r. Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek.
Termin na założenie wniosku przez sołectwo do Urzędu Gminy upływa w dniu 5. 03. 2019 r.
Mieszkańcy danej miejscowości (sołectwa) zainteresowani ubieganiem się o dotację celową, na zebraniu wiejskim, w trybie uchwały, podejmują decyzję dotyczącą wyboru projektu, jaki chcieliby zrealizować. Uchwała ta stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację wybranego projektu.
Następnie Sołtys danego sołectwa zwraca się do Gminy o wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego, na realizację projektu w swojej miejscowości.
 
Spośród złożonych wniosków Gmina dokonuje wyboru maksymalnie trzech projektów w danym roku, dla których złoży do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wnioski o dofinansowanie ww. terminie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022